Historia

HISTORIA SZKOŁY 

·        29  sierpnia 1990 – na skutek  zarządzenia  Kuratora  Oświaty  i  Wychowania   Włodzimierza  Paszyńskiego z dniem 1 września 1990 r. powołane zostało do życia LVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 31 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.

·        3 września 1990 r. naukę w liceum rozpoczęły dwie klasy pierwsze o profilu ogólnym – 64 uczniów.

·        4 marca 1991 r. zmarł inż. Kazimierz Kawecki, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Od 1 lipca 1991 r. nowym dyrektorem została p. Teresa Dondziłło, a wicedyrektorem zajmującym się LVIII LO od 1 września 1991 r. została p. Mariola Strzelczyk-Bukowska.

·        W czerwcu 1991 r. odbyły się po raz pierwszy egzaminy wstępne do liceum. Od września naukę w szkole rozpoczęły cztery klasy pierwsze.

·        We wrześniu 1992 r. naukę w szkole rozpoczęły trzy klasy pierwsze.

·        W roku szkolnym 1992/93 nawiązana została współpraca LVIII Liceum Ogólnokształcącego z Technikum Geometrycznym w Avezzano we Włoszech. W   ramach   wymiany  w  dniach  22-30 kwietnia   1993 r.  uczniowie i nauczyciele liceum gościli u swych włoskich przyjaciół.

·        W dniach 25-31 lipca 1993 r. w ramach programu „Młodzież Europy poznaje Wiedeń” odbyła się wycieczka uczniów LVIII LO i ich opiekunów do stolicy Austrii.

·        We wrześniu 1993 r. naukę w szkole rozpoczęły kolejne trzy klasy pierwsze. Cała szkoła liczyła już 12 klas.

·        28 stycznia 1994 r. odbył się pierwszy w historii szkoły bal studniówkowy.

·        Pismem z dnia 16 lutego 1994 r. Kurator Oświaty w  Warszawie  p. Włodzimierz  Paszyński  wyraził  zgodę na nadanie  LVIII  Liceum  Ogólnokształcącemu  imienia  Krzysztofa  Kamila   Baczyńskiego.  Uroczystość  w   szkole z udziałem władz oświatowych oraz rodziny patrona odbyła się 15 kwietnia 1994 r.

·        W dniach 24 kwietnia-1 maja 1994 r. w Warszawie gościła delegacja z zaprzyjaźnionej włoskiej szkoły Avezzano.

·        10  maja  1994 r.  rozpoczęły się  pierwsze w dziejach  szkoły  egzaminy dojrzałości.  Spośród  44  abiturientów do egzaminu przystąpiły 43 osoby, z czego 35 otrzymało świadectwo maturalne.

·        1 września 1994 r. naukę w szkole rozpoczęły trzy  klasy  pierwsze. Po   raz   pierwszy   utworzona  została klasa o profilu humanistycznym.

·        Dnia 4 października 1994 r. społeczność szkolna LVIII LO gościła grupę młodzieży z Izraela.

·        Dnia 22 XI 1994 w ramach XXIII Warszawskiej Jesieni Poezji odbyło się w szkole spotkanie młodzieży z poetami greckimi Eleni Koniarelli – Siaki i Nikodem Chadzinikolau. Podobne spotkania z poetami z całego świata organizowane były również w kolejnych latach.

·        Z dniem 1 września 1995 r. wprowadzona została nowa organizacja szkół mieszczących się w budynku przy ulicy Górnośląskiej 31. Odtąd wszystkie szkoły, a wraz z nimi również LVIII LO, tworzyły Zespół Szkół nr 23.

·        W dniach 19-20 X 1995 r. odbyła się wyjazdowa sesja Samorządu Uczniowskiego w Kozienicach. Podobne wyjazdy odbywały się również w kolejnych latach, także do Kazimierza nad Wisłą.

·        W dniach 23-29 września 1996 r. odbył się po raz pierwszy obóz integracyjny dla klas pierwszych w Gdańsku. Gdańsk – Wrzeszcz gościł uczniów klas pierwszych w kolejnych latach, aż do roku 2006.

·        7 kwietnia 2001 r. odbyły się obchody jubileuszowe 10-lecia istnienia LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego. Oprócz oficjalnych przemówień Dyrekcji i zaproszonych gości w programie znalazł się również program poetycki „Dwa portrety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, absolwenci zaprezentowali „Wspomnień czar”, a po uroczystości oficjalnej nastąpiło spotkanie absolwentów z wychowawcami i nauczycielami. Przez kilka dni uczniowie i goście  oglądać  mogli   okolicznościową   wystawę   poświęconą  historii  szkoły i jej wychowanków. Z okazji obchodów wydane zostały dwie jubileuszowe publikacje: „10 lat LVIII LO im. K. K. Baczyńskiego” oraz „Antologia twórczości uczniów”.

·        2 września 2002 r. naukę w zreformowanym 3-letnim liceum rozpoczęli uczniowie 8 klas pierwszych – absolwenci gimnazjów.

·        W roku szkolnym 2003/2004 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i w wyniku licznych działań podjętych przez nauczycieli i uczniów szkoły otrzymała upragniony certyfikat.

·        W maju 2005 r. odbyły się w szkole po raz pierwszy egzaminy maturalne w nowej formule, zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

·        W roku szkolnym 2004/2005 szkoła przystąpiła do współpracy z wieloma krajami Europy w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Sokrates. Tematem współpracy było: „Teraźniejszość a przeszłość. Poznajemy tradycje, historie i kulturę nowych krajów”. W ramach tej współpracy uczniowie i nauczyciele szkoły uczestniczyli w licznych spotkaniach na terenie Portugalii, Hiszpanii Czech, Słowacji, Islandii i Włoch. W marcu 2006 r. odbyło się spotkanie uczniów z zaprzyjaźnionych szkół w naszej szkole. Współpraca trwała przez trzy kolejne lata.

·        Począwszy  od  roku  szkolnego 2004/2005  czterokrotnie  odbyły  się  obozy  sportowo-językowe   do  Klepacova w Czechach,  gdzie  pod  okiem  czeskich   instruktorów  uczniowie   doskonalili   swoje   umiejętności  narciarskie i snowbordowe, a także umiejętności w zakresie komunikacji językowej.

·        19 stycznia 2007 r. miała miejsce szczególnie podniosła uroczystość przekazania społeczności szkolnej ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły. Rozpoczęła się ona od Mszy św., w trakcie której dokonano poświęcenia sztandaru. Uczniowie przygotowali na tę okoliczność część artystyczną, liczne były również wystąpienia zaproszonych gości, m.in. Barbary Wachowicz.

·        Dnia  1 września 2007 r.,  po  odejściu  na  emeryturę p. dyrektor  Teresy  Dondziłło,  pełniącym  obowiązki dyrektora, a następnie dyrektorem Zespołu Szkół Nr 23 została p. Barbara Krakós. Od 1 września 2008 r. funkcję wicedyrektora pełni p. Lidia Bierzniewska.

·        W dniu 17 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość poświęcona pamięci gen. Władysława Andersa: „Generał Władysław Anders – dowódca i człowiek wielkiego czynu” zorganizowana z okazji zakończenia roku upamiętniającego tego wybitnego Polaka. Na uroczystości przybyli liczni goście reprezentujący władze państwowe,  samorządowe  i  oświatowe.  Uczniowie  w swych wystąpieniach   zaprezentowali  sylwetkę generała i jego zasługi, na tę okazję przygotowana została również okolicznościowa wystawa tematyczna. Elementem, który szczególnie zapadł uczestnikom w pamięci był natomiast występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zatytułowany „ Golgota Wschodu”.

·        Od roku szkolnego  2008/2009   corocznie  organizowane  są  dni  patrona – Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego, w trakcie których organizowane są liczne spotkania, (np. z Barbarą Wachowicz, Wiesławem Budzyńskim), prelekcje, konkursy historyczne, literackie i plastyczne poświęcone patronowi.

·        W roku szkolnym 2008/2009 Uczeń klasy III EL Artem Graban został laureatem Olimpiady Języka Rosyjskiego.

·        Od wielu lat na terenie szkoły odbywają się cykliczne imprezy organizowane przez samorząd uczniowski (np.: Dzień Edukacji Narodowej, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sejmik samorządowy, Dzień Wiosny, Walentynki) oraz liczne spotkania ze znanymi osobistościami świata nauki i kultury (np.: Kazimierzem Kutzem, Antonim Dudkiem, Grzegorzem Miecugowem, Bogdanem Rymanowskim, Dariuszem Michalczewskim).