Historia

HISTORIA SZKOŁY 

·  29  sierpnia 1990 – na skutek  zarządzenia  Kuratora  Oświaty  i  Wychowania   Włodzimierza  Paszyńskiego z dniem 1 września 1990 r. powołane zostało do życia LVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 31 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.

·  3 września 1990 r. naukę w liceum rozpoczęły dwie klasy pierwsze o profilu ogólnym – 64 uczniów

·   W czerwcu 1991 r. odbyły się po raz pierwszy egzaminy wstępne do liceum. Od września naukę w szkole rozpoczęły cztery klasy pierwsze.

·  We wrześniu 1992 r. naukę w szkole rozpoczęły trzy klasy pierwsze.

· W roku szkolnym 1992/93 nawiązana została współpraca LVIII Liceum Ogólnokształcącego z Technikum Geometrycznym w Avezzano we Włoszech. W   ramach   wymiany  w  dniach  22-30 kwietnia   1993 r.  uczniowie i nauczyciele liceum gościli u swych włoskich przyjaciół.

·   We wrześniu 1993 r. naukę w szkole rozpoczęły kolejne trzy klasy pierwsze. Cała szkoła liczyła już 12 klas.

·  28 stycznia 1994 r. odbył się pierwszy w historii szkoły bal studniówkowy.

· Pismem z dnia 16 lutego 1994 r. Kurator Oświaty w  Warszawie  p. Włodzimierz  Paszyński  wyraził  zgodę na nadanie  LVIII  Liceum  Ogólnokształcącemu  imienia  Krzysztofa  Kamila   Baczyńskiego.  Uroczystość  w   szkole z udziałem władz oświatowych oraz rodziny patrona odbyła się 15 kwietnia 1994 r.

·10  maja  1994 r.  rozpoczęły się  pierwsze w dziejach  szkoły  egzaminy dojrzałości.  Spośród  44  abiturientów do egzaminu przystąpiły 43 osoby, z czego 35 otrzymało świadectwo maturalne.

· 1 września 1994 r. naukę w szkole rozpoczęły trzy  klasy  pierwsze. Po   raz   pierwszy   utworzona  została klasa o profilu humanistycznym.

· Z dniem 1 września 1995 r. wprowadzona została nowa organizacja szkół mieszczących się w budynku przy ulicy Górnośląskiej 31. Odtąd wszystkie szkoły, a wraz z nimi również LVIII LO, tworzyły Zespół Szkół nr 23.

· 7 kwietnia 2001 r. odbyły się obchody jubileuszowe 10-lecia istnienia LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego. Oprócz oficjalnych przemówień Dyrekcji i zaproszonych gości w programie znalazł się również program poetycki „Dwa portrety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, absolwenci zaprezentowali „Wspomnień czar”, a po uroczystości oficjalnej nastąpiło spotkanie absolwentów z wychowawcami i nauczycielami. Przez kilka dni uczniowie i goście  oglądać  mogli   okolicznościową   wystawę   poświęconą  historii  szkoły i jej wychowanków. Z okazji obchodów wydane zostały dwie jubileuszowe publikacje: „10 lat LVIII LO im. K. K. Baczyńskiego” oraz „Antologia twórczości uczniów”.

· 2 września 2002 r. naukę w zreformowanym 3-letnim liceum rozpoczęli uczniowie 8 klas pierwszych – absolwenci gimnazjów.

· W roku szkolnym 2003/2004 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i w wyniku licznych działań podjętych przez nauczycieli i uczniów szkoły otrzymała upragniony certyfikat.

· W maju 2005 r. odbyły się w szkole po raz pierwszy egzaminy maturalne w nowej formule, zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

· 19 stycznia 2007 r. miała miejsce szczególnie podniosła uroczystość przekazania społeczności szkolnej ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły. Rozpoczęła się ona od Mszy św., w trakcie której dokonano poświęcenia sztandaru. Uczniowie przygotowali na tę okoliczność część artystyczną, liczne były również wystąpienia zaproszonych gości, m.in. Barbary Wachowicz.

· Od roku szkolnego  2008/2009   corocznie  organizowane  są  dni  patrona – Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego, w trakcie których organizowane są liczne spotkania, prelekcje, konkursy historyczne, literackie i plastyczne poświęcone patronowi.