Vendor: Cisco Exam Code: 210-260 dumps Exam Name: Implementing Cisco Network Security Version: Demo

QUESTION 1 Which two authentication types does OSPF support? (Choose two.) A. plaintext B. MD5 C. HMAC D. AES 256 E. SHA-1 F. DES Correct Answer: AB

QUESTION 2 Which statement about personal firewalls is true? A. They can protect a system by denying probing requests. B. They are resilient against kernel attacks. C. They can protect email messages and private documents in a similar way to a VPN. D. They can protect the network against attacks. Correct Answer: A

QUESTION 3 Which two authentication 300-101 dumps types does OSPF support? (Choose two.) A. plaintext B. MD5 C. HMAC D. AES 256 E. SHA-1 F. DES Correct Answer: AB

QUESTION 4 How does a device on a network using ISE receive its digital certificate during the new- device registration process? A. ISE acts as a SCEP proxy to enable the device to receive a certificate from a central CA server. B. ISE issues a certificate from its internal CA server. C. ISE issues a pre-defined certificate from a local database. D. The device requests a new certificate directly from a central CA. Correct Answer: A

QUESTION 5 Refer to the exhibit.The Admin user is unable to enter configuration mode on a device with the given configuration. What change can you make to the configuration to correct the problem? A. Remove the autocommand keyword and arguments from the username admin privilege line. B. Change the Privilege exec level value to 15. C. Remove the two Username Admin lines. D. Remove the Privilege exec line. Correct Answer: A

QUESTION 6 When an administrator initiates a device wipe 200-310 dumps command from the ISE, what is the immediate effect? A. It requests the administrator to choose between erasing all device data or only managed corporate data. B. It requests the administrator to enter the device PIN or password before proceeding with the operation. C. It notifies the device user and proceeds with the erase operation. D. It immediately erases all data on the device. Correct Answer: A

QUESTION 7 Which two services define cloud networks? (Choose two.) A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Security as a Service D. Compute as a Service E. Tenancy as a Service Correct Answer: AB

QUESTION 8 You have implemented a Sourcefire IPS and configured it to block certain addresses utilizing Security Intelligence IP Address Reputation. A user calls and is not able to access a certain IP address. What action can you take to allow the user access to the IP address? A. Create a whitelist and add the appropriate IP address to allow the traffic. B. Create a custom blacklist to allow the traffic. C. Create a user based access control rule to allow the traffic. D. Create a network based access control 100-105 dumps rule to allow the traffic. E. Create a rule to bypass inspection to allow the traffic. Correct Answer: A

QUESTION 9 What is a benefit of a web application firewall? A. It blocks known vulnerabilities without patching applications. B. It simplifies troubleshooting. C. It accelerates web traffic. D. It supports all networking 400-251 dumps protocols. Correct Answer: A

QUESTION 10 Refer to the exhibit.What is the effect of the given command sequence? A. It configures IKE Phase 1. B. It configures a site-to-site VPN tunnel. C. It configures a crypto 200-125 dumps policy with a key size of 14400. D. It configures IPSec Phase 2. Correct Answer: A

QUESTION 11 What are purposes of the Internet Key Exchange in an IPsec VPN? (Choose two.) A. The Internet Key Exchange protocol establishes security associations B. The Internet Key Exchange protocol provides data confidentiality C. The Internet Key Exchange protocol provides replay detection D. The Internet Key Exchange protocol is responsible for mutual authentication Correct Answer: AD

LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego - Zasady rekrutacji
Menu

Zasady rekrutacji do LVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. K.K. Baczyńskiego na rok szkolny 2017/2018

 

opracowano w oparciu o:

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
 • zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do LVIII Liceum Ogólnokształcącego jest prowadzona przez System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji – tak jak do wszystkich innych szkół w Warszawie.
 2. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie uczniowskim w dniach od 8 maja od godz. 10:00 do 19 maja do godz. 15:00 wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organy prowadzące wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Wszystkie dokumenty składane w sekretariacie szkoły muszą być podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Od 16 czerwca od  godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.
 5. Rekrutację przeprowadza się od 23 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16:00. W tym czasie kandydaci składają:
  • kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum 
  • kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm, pieczęć i podpis dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej – na każdej stronie.
W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

 1. 5 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego.
 2. Od 6 lipca od godz. 9:00 do 7 lipca do godz. 16:00 sekretariat uczniowski wydaje kandydatom zakwalifikowanym skierowania na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły.
 3. Od 6 lipca od godz. 10:00 do 14 lipca do godz. 12:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w LVIII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie technik budownictwa. 
 4. 14 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły wraz z liczbą uzyskanych punktów, a także informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się od 10 sierpnia od godz. 10:00 do 14 sierpnia do godz. 16:00. W tym czasie kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Do 28 sierpnia do godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.
 7. Od 29 sierpnia od godz. 8:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w LVIII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie technik budownictwa
 8. Kandydat rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie do szkoły, przy odbiorze dokumentów składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie to musi być również podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata. Dokumenty wydaje się tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
 9. Maksymalna liczba uczniów w klasie pierwszej liceum wynosi – 30 uczniów

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do klasy pierwszej.
 2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.
 3. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty.
 4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia /6 lipca od godz. 10:00 do 14 lipca do godz. 12:00/ lub podczas rekrutacji uzupełniającej
 5. Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do szkoły, kandydaci składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.

Kryteria rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej LVIII Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym mają uczniowie:
 • z wyższą oceną z zachowania,
 • sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub z rodzin zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • pochodzący z wielodzietnej rodziny (wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – na podstawie oświadczenia o wielodzietności kandydata,
 • samotnie wychowywani przez jednego z rodziców – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 1. O przyjęciu kandydata do LVIII Liceum Ogólnokształcącego decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za egzamin gimnazjalny, oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. W LVIII Liceum Ogólnokształcącym przyjęto następujące dwa obowiązkowe przedmioty:
  • Klasa menadżersko-prawna /CL/
   • WOS
   • język obcy nowożytny

przy jednakowej ilości punktów decyduje: ocena z WOS-u, języka obcego nowożytnego oraz z zachowania na świadectwie

 • Klasa dziennikarstwa i filmu /KL/
  • informatyka
  • język obcy nowożytny

przy jednakowej ilości punktów decyduje: ocena z informatyki, ocena z języka obcego nowożytnego oraz z zachowania na świadectwie

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Wynik przedstawiony w procentach z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów:
  • 18 pkt – ocena celująca
  • 17 pkt – ocena bardzo dobra
  • 14 pkt – ocena dobra
  • 8 pkt – ocena dostateczna
  • 2 pkt – ocena dopuszczająca
 2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
   • 7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   • 5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 4. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 4 punkty – za tytuł laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 3 punkty – za tytuł finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym prze kuratora oświaty:
  • 10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego
  • 7 punktów – za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 5 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
  • 5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 6. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • 10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 7 punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 5 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 3 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 2 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 7. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty
  • krajowym – 3 punkty
  • wojewódzkim – 2 punkty
  • powiatowym – 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2,

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4,

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów
  • bardzo dobrym- 18 punktów
  • dobrym – 13 punkty
  • dostatecznym – 8 punkty
  • dopuszczającym – 2 punkty
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 3 pkt. 10, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów
  • bardzo dobrym- 18 punktów
  • dobrym – 13 punkty
  • dostatecznym – 8 punkty
  • dopuszczającym – 2 punkty

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

W celu przeprowadzenia rekrutacji do LVIII Liceum Ogólnokształcącego – do klas pierwszych Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  • Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
  • Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
  • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  • Sporządzenie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili
  • Niezwłoczne udzielenie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  • Dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
  • Określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej
  • Organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej
  • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej
 3. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w szczególności z sekretariatem uczniowskim i sekretariatem dyrektora, w zakresie gromadzonych dokumentów oraz kontaktu z kandydatami i ich rodzicami.

Uwagi końcowe

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Ergobaby Pas Cher | Links of London Outlet | adidas ultra boost pas cher | Nike Free Run Pas Cher | Louboutin Pas Cher | Canada Goose Jakke | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher | Goyard Pas Cher http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/corey-crawford-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/clark-griswold-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/jonathan-toews-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/artemi-panarin-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/patrick-kane-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.blackhawksplayeruniform.com/shop_by_player/brent-seabrook-chicago-blackhawks-adidas-youth-women-adult-mens-jersey-6xl-5xl-4xl-3xl-2xl-l-m-s http://www.mlbplayeronline.com http://www.asmonacoplayershop.com http://www.chelseaplayerstore.com http://www.arsenalplayershop.com/2017-18-ARSENAL-KITS-SHOP/Alexis-Sanchez-Arsenal-2017-18-Jersey-For-Women-Youth http://www.ncaaplayershop.com/NCAA_Alabama_Crimson_Tide_Football_Jersey_Online_Store/Mens_Eddie_Lacy_University_Football_Jersey_In_Adult_Size_S_M_L_XL_2XL_3XL http://www.realmadridplayershop.com/2017-18-REAL-MADRID-KITS 2017 saint germain jersey http://www.barcelonaplayershop.com/2017-18-barcelona-kits-for-sale.html http://www.mufcplayerjersey.com/2017-18-manchester-united-kit-discount-shop.html http://www.intermilanplayershop.com/inter-milan-2017-18-kits.html http://www.bayernmunchenplayershop.com/bayern-munich-2017-18-kit-for-sale.html http://www.blackhawksplayerjersey.com/blackhawks-adidas-new-uniforms.html www.mlbplayershop.com atleticomadridplayershop.com marian hossa jersey andrew shaw jersey clark griswold jersey patrick kane jersey duncan keith jersey jonathan toews jersey Artemi Panarin Jersey Corey Crawford jersey