Menu

Zasady rekrutacji do LVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. K.K. Baczyńskiego na rok szkolny 2017/2018

 

opracowano w oparciu o:

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
 • zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do LVIII Liceum Ogólnokształcącego jest prowadzona przez System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji – tak jak do wszystkich innych szkół w Warszawie.
 2. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły składają w sekretariacie uczniowskim w dniach od 8 maja od godz. 10:00 do 19 maja do godz. 15:00 wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organy prowadzące wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Wszystkie dokumenty składane w sekretariacie szkoły muszą być podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Od 16 czerwca od  godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.
 5. Rekrutację przeprowadza się od 23 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16:00. W tym czasie kandydaci składają:
  • kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum 
  • kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm, pieczęć i podpis dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej – na każdej stronie.
W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły w jednym mieście, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

 1. 5 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego.
 2. Od 6 lipca od godz. 9:00 do 7 lipca do godz. 16:00 sekretariat uczniowski wydaje kandydatom zakwalifikowanym skierowania na badania lekarskie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły.
 3. Od 6 lipca od godz. 10:00 do 14 lipca do godz. 12:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w LVIII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie technik budownictwa. 
 4. 14 lipca do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły wraz z liczbą uzyskanych punktów, a także informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się od 10 sierpnia od godz. 10:00 do 14 sierpnia do godz. 16:00. W tym czasie kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Do 28 sierpnia do godz. 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.
 7. Od 29 sierpnia od godz. 8:00 do 30 sierpnia do godz. 16:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w LVIII Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie technik budownictwa
 8. Kandydat rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie do szkoły, przy odbiorze dokumentów składa pisemne oświadczenie o rezygnacji. Oświadczenie to musi być również podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata. Dokumenty wydaje się tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.
 9. Maksymalna liczba uczniów w klasie pierwszej liceum wynosi – 30 uczniów

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do klasy pierwszej.
 2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.
 3. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty.
 4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia /6 lipca od godz. 10:00 do 14 lipca do godz. 12:00/ lub podczas rekrutacji uzupełniającej
 5. Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do szkoły, kandydaci składają pisemne oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole podpisane przez kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.

Kryteria rekrutacji

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej LVIII Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym mają uczniowie:
 • z wyższą oceną z zachowania,
 • sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub z rodzin zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • pochodzący z wielodzietnej rodziny (wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – na podstawie oświadczenia o wielodzietności kandydata,
 • samotnie wychowywani przez jednego z rodziców – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 1. O przyjęciu kandydata do LVIII Liceum Ogólnokształcącego decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez kandydata za egzamin gimnazjalny, oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. W LVIII Liceum Ogólnokształcącym przyjęto następujące dwa obowiązkowe przedmioty:
  • Klasa menadżersko-prawna /CL/
   • WOS
   • język obcy nowożytny

przy jednakowej ilości punktów decyduje: ocena z WOS-u, języka obcego nowożytnego oraz z zachowania na świadectwie

 • Klasa dziennikarstwa i filmu /KL/
  • informatyka
  • język obcy nowożytny

przy jednakowej ilości punktów decyduje: ocena z informatyki, ocena z języka obcego nowożytnego oraz z zachowania na świadectwie

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Wynik przedstawiony w procentach z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów:
  • 18 pkt – ocena celująca
  • 17 pkt – ocena bardzo dobra
  • 14 pkt – ocena dobra
  • 8 pkt – ocena dostateczna
  • 2 pkt – ocena dopuszczająca
 2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
   • 7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
   • 5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 4. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 4 punkty – za tytuł laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 3 punkty – za tytuł finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym prze kuratora oświaty:
  • 10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego
  • 7 punktów – za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 5 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
  • 5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  • 3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 6. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
  • 10 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 7 punktów – za dwa lub więcej tytuły laureata turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 5 punktów – za dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 3 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  • 2 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 7. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty
  • krajowym – 3 punkty
  • wojewódzkim – 2 punkty
  • powiatowym – 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz  środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2,

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – po 20 punktów
  • bardzo dobrym- po 18 punktów
  • dobrym – po 13 punktów
  • dostatecznym – po 8 punktów
  • dopuszczającym – po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4,

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów
  • bardzo dobrym- 18 punktów
  • dobrym – 13 punkty
  • dostatecznym – 8 punkty
  • dopuszczającym – 2 punkty
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w § 3 pkt. 10, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  • celującym – 20 punktów
  • bardzo dobrym- 18 punktów
  • dobrym – 13 punkty
  • dostatecznym – 8 punkty
  • dopuszczającym – 2 punkty

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

W celu przeprowadzenia rekrutacji do LVIII Liceum Ogólnokształcącego – do klas pierwszych Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.

 1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
  • Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
  • Przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
  • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
  • Sporządzenie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili
  • Niezwłoczne udzielenie dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  • Dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
  • Określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej
  • Organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej
  • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej
 3. Komisja Rekrutacyjna współpracuje z innymi komórkami szkoły, w szczególności z sekretariatem uczniowskim i sekretariatem dyrektora, w zakresie gromadzonych dokumentów oraz kontaktu z kandydatami i ich rodzicami.

Uwagi końcowe

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.