Vendor: Cisco Exam Code: 210-260 dumps Exam Name: Implementing Cisco Network Security Version: Demo

QUESTION 1 Which two authentication types does OSPF support? (Choose two.) A. plaintext B. MD5 C. HMAC D. AES 256 E. SHA-1 F. DES Correct Answer: AB

QUESTION 2 Which statement about personal firewalls is true? A. They can protect a system by denying probing requests. B. They are resilient against kernel attacks. C. They can protect email messages and private documents in a similar way to a VPN. D. They can protect the network against attacks. Correct Answer: A

QUESTION 3 Which two authentication 300-101 dumps types does OSPF support? (Choose two.) A. plaintext B. MD5 C. HMAC D. AES 256 E. SHA-1 F. DES Correct Answer: AB

QUESTION 4 How does a device on a network using ISE receive its digital certificate during the new- device registration process? A. ISE acts as a SCEP proxy to enable the device to receive a certificate from a central CA server. B. ISE issues a certificate from its internal CA server. C. ISE issues a pre-defined certificate from a local database. D. The device requests a new certificate directly from a central CA. Correct Answer: A

QUESTION 5 Refer to the exhibit.The Admin user is unable to enter configuration mode on a device with the given configuration. What change can you make to the configuration to correct the problem? A. Remove the autocommand keyword and arguments from the username admin privilege line. B. Change the Privilege exec level value to 15. C. Remove the two Username Admin lines. D. Remove the Privilege exec line. Correct Answer: A

QUESTION 6 When an administrator initiates a device wipe 200-310 dumps command from the ISE, what is the immediate effect? A. It requests the administrator to choose between erasing all device data or only managed corporate data. B. It requests the administrator to enter the device PIN or password before proceeding with the operation. C. It notifies the device user and proceeds with the erase operation. D. It immediately erases all data on the device. Correct Answer: A

QUESTION 7 Which two services define cloud networks? (Choose two.) A. Infrastructure as a Service B. Platform as a Service C. Security as a Service D. Compute as a Service E. Tenancy as a Service Correct Answer: AB

QUESTION 8 You have implemented a Sourcefire IPS and configured it to block certain addresses utilizing Security Intelligence IP Address Reputation. A user calls and is not able to access a certain IP address. What action can you take to allow the user access to the IP address? A. Create a whitelist and add the appropriate IP address to allow the traffic. B. Create a custom blacklist to allow the traffic. C. Create a user based access control rule to allow the traffic. D. Create a network based access control 100-105 dumps rule to allow the traffic. E. Create a rule to bypass inspection to allow the traffic. Correct Answer: A

QUESTION 9 What is a benefit of a web application firewall? A. It blocks known vulnerabilities without patching applications. B. It simplifies troubleshooting. C. It accelerates web traffic. D. It supports all networking 400-251 dumps protocols. Correct Answer: A

QUESTION 10 Refer to the exhibit.What is the effect of the given command sequence? A. It configures IKE Phase 1. B. It configures a site-to-site VPN tunnel. C. It configures a crypto 200-125 dumps policy with a key size of 14400. D. It configures IPSec Phase 2. Correct Answer: A

QUESTION 11 What are purposes of the Internet Key Exchange in an IPsec VPN? (Choose two.) A. The Internet Key Exchange protocol establishes security associations B. The Internet Key Exchange protocol provides data confidentiality C. The Internet Key Exchange protocol provides replay detection D. The Internet Key Exchange protocol is responsible for mutual authentication Correct Answer: AD

LVIII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego - Historia
Menu

 HISTORIA SZKOŁY 

·        29  sierpnia 1990 – na skutek  zarządzenia  Kuratora  Oświaty  i  Wychowania   Włodzimierza  Paszyńskiego z dniem 1 września 1990 r. powołane zostało do życia LVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie przy ulicy Górnośląskiej 31 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1.
 
·        3 września 1990 r. naukę w liceum rozpoczęły dwie klasy pierwsze o profilu ogólnym – 64 uczniów.
 
·        4 marca 1991 r. zmarł inż. Kazimierz Kawecki, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Od 1 lipca 1991 r. nowym dyrektorem została p. Teresa Dondziłło, a wicedyrektorem zajmującym się LVIII LO od 1 września 1991 r. została p. Mariola Strzelczyk-Bukowska.
 
·        W czerwcu 1991 r. odbyły się po raz pierwszy egzaminy wstępne do liceum. Od września naukę w szkole rozpoczęły cztery klasy pierwsze.
 
·        We wrześniu 1992 r. naukę w szkole rozpoczęły trzy klasy pierwsze.
 
·        W roku szkolnym 1992/93 nawiązana została współpraca LVIII Liceum Ogólnokształcącego z Technikum Geometrycznym w Avezzano we Włoszech. W   ramach   wymiany  w  dniach  22-30 kwietnia   1993 r.  uczniowie i nauczyciele liceum gościli u swych włoskich przyjaciół.
 
·        W dniach 25-31 lipca 1993 r. w ramach programu „Młodzież Europy poznaje Wiedeń” odbyła się wycieczka uczniów LVIII LO i ich opiekunów do stolicy Austrii.
 
·        We wrześniu 1993 r. naukę w szkole rozpoczęły kolejne trzy klasy pierwsze. Cała szkoła liczyła już 12 klas.
 
·        28 stycznia 1994 r. odbył się pierwszy w historii szkoły bal studniówkowy.
 
·        Pismem z dnia 16 lutego 1994 r. Kurator Oświaty w  Warszawie  p. Włodzimierz  Paszyński  wyraził  zgodę na nadanie  LVIII  Liceum  Ogólnokształcącemu  imienia  Krzysztofa  Kamila   Baczyńskiego.  Uroczystość  w   szkole z udziałem władz oświatowych oraz rodziny patrona odbyła się 15 kwietnia 1994 r.
 
·        W dniach 24 kwietnia-1 maja 1994 r. w Warszawie gościła delegacja z zaprzyjaźnionej włoskiej szkoły Avezzano.
 
·        10  maja  1994 r.  rozpoczęły się  pierwsze w dziejach  szkoły  egzaminy dojrzałości.  Spośród  44  abiturientów do egzaminu przystąpiły 43 osoby, z czego 35 otrzymało świadectwo maturalne.
 
·        1 września 1994 r. naukę w szkole rozpoczęły trzy  klasy  pierwsze. Po   raz   pierwszy   utworzona  została klasa o profilu humanistycznym.
 
·        Dnia 4 października 1994 r. społeczność szkolna LVIII LO gościła grupę młodzieży z Izraela.
 
·        Dnia 22 XI 1994 w ramach XXIII Warszawskiej Jesieni Poezji odbyło się w szkole spotkanie młodzieży z poetami greckimi Eleni Koniarelli – Siaki i Nikodem Chadzinikolau. Podobne spotkania z poetami z całego świata organizowane były również w kolejnych latach.
 
·        Z dniem 1 września 1995 r. wprowadzona została nowa organizacja szkół mieszczących się w budynku przy ulicy Górnośląskiej 31. Odtąd wszystkie szkoły, a wraz z nimi również LVIII LO, tworzyły Zespół Szkół nr 23.
 
·        W dniach 19-20 X 1995 r. odbyła się wyjazdowa sesja Samorządu Uczniowskiego w Kozienicach. Podobne wyjazdy odbywały się również w kolejnych latach, także do Kazimierza nad Wisłą.
 
·        W dniach 23-29 września 1996 r. odbył się po raz pierwszy obóz integracyjny dla klas pierwszych w Gdańsku. Gdańsk – Wrzeszcz gościł uczniów klas pierwszych w kolejnych latach, aż do roku 2006.
 
·        7 kwietnia 2001 r. odbyły się obchody jubileuszowe 10-lecia istnienia LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego. Oprócz oficjalnych przemówień Dyrekcji i zaproszonych gości w programie znalazł się również program poetycki „Dwa portrety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, absolwenci zaprezentowali „Wspomnień czar”, a po uroczystości oficjalnej nastąpiło spotkanie absolwentów z wychowawcami i nauczycielami. Przez kilka dni uczniowie i goście  oglądać  mogli   okolicznościową   wystawę   poświęconą  historii  szkoły i jej wychowanków. Z okazji obchodów wydane zostały dwie jubileuszowe publikacje: „10 lat LVIII LO im. K. K. Baczyńskiego” oraz „Antologia twórczości uczniów”.
 
·        2 września 2002 r. naukę w zreformowanym 3-letnim liceum rozpoczęli uczniowie 8 klas pierwszych – absolwenci gimnazjów.
 
·        W roku szkolnym 2003/2004 szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i w wyniku licznych działań podjętych przez nauczycieli i uczniów szkoły otrzymała upragniony certyfikat.
 
·        W maju 2005 r. odbyły się w szkole po raz pierwszy egzaminy maturalne w nowej formule, zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 
·        W roku szkolnym 2004/2005 szkoła przystąpiła do współpracy z wieloma krajami Europy w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej Sokrates. Tematem współpracy było: „Teraźniejszość a przeszłość. Poznajemy tradycje, historie i kulturę nowych krajów”. W ramach tej współpracy uczniowie i nauczyciele szkoły uczestniczyli w licznych spotkaniach na terenie Portugalii, Hiszpanii Czech, Słowacji, Islandii i Włoch. W marcu 2006 r. odbyło się spotkanie uczniów z zaprzyjaźnionych szkół w naszej szkole. Współpraca trwała przez trzy kolejne lata.
 
·        Począwszy  od  roku  szkolnego 2004/2005  czterokrotnie  odbyły  się  obozy  sportowo-językowe   do  Klepacova w Czechach,  gdzie  pod  okiem  czeskich   instruktorów  uczniowie   doskonalili   swoje   umiejętności  narciarskie i snowbordowe, a także umiejętności w zakresie komunikacji językowej.
 
·        19 stycznia 2007 r. miała miejsce szczególnie podniosła uroczystość przekazania społeczności szkolnej ufundowanego przez Radę Rodziców sztandaru szkoły. Rozpoczęła się ona od Mszy św., w trakcie której dokonano poświęcenia sztandaru. Uczniowie przygotowali na tę okoliczność część artystyczną, liczne były również wystąpienia zaproszonych gości, m.in. Barbary Wachowicz.
 
·        Dnia  1 września 2007 r.,  po  odejściu  na  emeryturę p. dyrektor  Teresy  Dondziłło,  pełniącym  obowiązki dyrektora, a następnie dyrektorem Zespołu Szkół Nr 23 została p. Barbara Krakós. Od 1 września 2008 r. funkcję wicedyrektora pełni p. Lidia Bierzniewska.
 
·        W dniu 17 grudnia 2007 r. odbyła się uroczystość poświęcona pamięci gen. Władysława Andersa: „Generał Władysław Anders – dowódca i człowiek wielkiego czynu” zorganizowana z okazji zakończenia roku upamiętniającego tego wybitnego Polaka. Na uroczystości przybyli liczni goście reprezentujący władze państwowe,  samorządowe  i  oświatowe.  Uczniowie  w swych wystąpieniach   zaprezentowali  sylwetkę generała i jego zasługi, na tę okazję przygotowana została również okolicznościowa wystawa tematyczna. Elementem, który szczególnie zapadł uczestnikom w pamięci był natomiast występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zatytułowany „ Golgota Wschodu”.
 
·        Od roku szkolnego  2008/2009   corocznie  organizowane  są  dni  patrona – Krzysztofa  Kamila  Baczyńskiego, w trakcie których organizowane są liczne spotkania, (np. z Barbarą Wachowicz, Wiesławem Budzyńskim), prelekcje, konkursy historyczne, literackie i plastyczne poświęcone patronowi.
 
·        W roku szkolnym 2008/2009 Uczeń klasy III EL Artem Graban został laureatem Olimpiady Języka Rosyjskiego.
 
·        Od wielu lat na terenie szkoły odbywają się cykliczne imprezy organizowane przez samorząd uczniowski (np.: Dzień Edukacji Narodowej, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sejmik samorządowy, Dzień Wiosny, Walentynki) oraz liczne spotkania ze znanymi osobistościami świata nauki i kultury (np.: Kazimierzem Kutzem, Antonim Dudkiem, Grzegorzem Miecugowem, Bogdanem Rymanowskim, Dariuszem Michalczewskim).

 

oprac. Mariusz Włodarczyk

<<<<

Ergobaby Pas Cher | Links of London Outlet | adidas ultra boost pas cher | Nike Free Run Pas Cher | Louboutin Pas Cher | Canada Goose Jakke | Canada goose outlet | Canada Goose Pas Cher | Goyard Pas Cher